Posts Tagged “Aalborg”

Precyzyjny- cyfrowy masowy miernik przepływu gazu, ZFM

Najnowsza propozycja Aalborg – precyzyjny masowy miernik przepływu gazu, w wersji cyfrowej. Cena uzależniona jest od rodzaju obudowy (aluminium,  SS), wyposażenia w wyświetlacz OLED z joystickiem,  zakresu pomiarowego oraz rozmiaru przyłączy i rodzaju uszczelnienia (jeśli inne aniżeli oferowane standardowo).zfm

W odróżnieniu od XFM poza możliwością pomiaru gazu innego aniżeli kalibracyjny, precyzyjne mierniki cyfrowe ZFM prezentują także wielozakresowość. W zakresie maksymlanego dopuszczalnego przepływu (w przeliczeniu na azot) użytkownik może poza zmianą gazu mierzonego na inny, zmieni także zakres pomiarowy- co jest unikalnym rozwiązaniem. Zmiana ta nie wpływa na dokładność pomiaru. Niezależnie od rekonfiguracji zakresu pomiarowego, urządzenie nadal wskazuje z gwarantowaną dokładnością +/- (0.5% RD wskazania +0.2% FS pełnego zakresu).
Rekonfiguracja zakresu związana jest nie tylko z współczynnikiem korekcyjnym względem azotu, ale także z danymi tabeli kalibracyjnej.  Na tę chwilę producent dostarcza dane dla 6 rodzajów gazów (dla których możliwa jest rekonfiguracja zakresu pomiarowego: azot, powietrze, dwutlenek węgla, tlen, argon i hel).
Urządzenia są w pełni cyfrowe, rodzaj interfejsu do wyboru: RS232, RS485, Modbus. Dostarczane z oprogramowaniem producenta- możliwe własne programowanie, lub wykorzystanie kodu ASCII.

Podstawowe cechy precyzyjnych mierników cyfrowych serii ZFM:

– urządzenia  wielo (multi) -gazowe i wielo (multi) -zakresowe. Funkcja zachowywana do ciśnienia 6bar;
– maksymalny zakres kalibracyjny (w przeliczeniu na azot) od 3.125ml/min do 10L/min (producent przewidział 7 różnych zakresów);
– standardowa dokładność: +/- (0.5% RD +0.2%FS) – w oparciu o aktualną kalibrację;
– wymagane zasilanie – uniwersalne 14-26Vdc;
– możliwość pomiaru w 46różnych jednostkach inżynierskich (wraz z jednostką zdefiniowaną przez użytkownika);
– możliwość przechowywania w pamięci do 10 dodatkowych pakietów danych  kalibracyjnych;
– dwa programowalne sumatory przepływu;
– programowalne wyjście impulsowe (przez SSR);
– możliwość ustawienia alarmów wysokiego i niskiego przepływu;
– jedno programowane wyjście przekaźnikowe z opcją zapadalności;
– wyjście analogowe- do wyboru 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA;
– zachowane w pamięci w pamięci urządzenia współczynniki korekcyjne gazów względem azotu – 26 współczynników;
– port interfejsu cyfrowego RS232 lub RS485 (testowo / konfiguracyjny) lub opcjonalnie Modbus  RTU;
– możliwość pracy w sieci ( dla opcji RS485) do 247 jednostek;
– funkcja automatycznego zerowania sensora (lokalnie lub programowo);
– poszerzone funkcje samo-diagnostyczne z sygnalizacją LED  lub OLED- na wyświetlaczu;
– opcjonalnie wyświetlacz graficzny OLED  (kontrast 128×64) z joystickiem dostępu do menu programowego oraz dodatkowym klawiszem funkcyjnym „Esc”;
– Oprogramowanie do konfiguracji i kalibracji / rekonfiguracji ustawień miernika;
– oznakowanie CE

– „turndown ratio”  133.3:1;
– ciśnienie maksymalne 500psig  (maksymalny spadek ciśnienia 0.8psi przy 10L/min);
–  w cenie urządzenia kalibracja dla jednego gazu, na wskazany zakres: kalibracja w warunkach standardowych wg NIST : 14,7psia (101,4kPa), 21,1C (dokument kalibracji dostarczany z urządzeniem);  możliwa kalibracja niestandardowa- odpłatnie;
– rodzaj przyłączy zależny od modelu- dla ZFM 17 (do 10L/min standardowo 1/4” OD, możliwa zmiana na 1/8”OD, 6mm OD, 3/8” OD lub 1/4” VCR.

Poniżej podano przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

zfm-konfiguracja

np. ZFM17S-VAL6-A2 200ml/min N2 (azot)
(precyzyjny – cyfrowy masowy mierni przepływu gazu, model ZFM, wykonanie SS, uszczelnienia Viton, przyłącza 1/4″ OD, wyświetlacz OLED, przystosowany do zasilania 14-26Vdc, wyjście analogowe 0-5Vdc, interfejs cyfrowy RS232; kalibracja na Azot, przepływ maksymalny 200ml/min)

 

Cyfrowy – masowy miernik przepływu gazu, XFM

Cyfrowe masowe mierniki przepływu gazu , model XFM oferowane są w kilku grupach cenowych, zależnie od zakresu kalibracyjnego oraz dodatkowego wyposażenia. Na cenę miernika ma wpływ rodzaj materiału (aluminium lub SS), wyposażenie w wyświetlacz, uszczelnienia specjalne, np. Kalrez (PTFE), ewentualnie rodzaj przyłączy jeśli jest inny aniżeli standardowo oferowane dla danego modelu.
Urządzenia są w pełni cyfrowe, z dodatkowym wyprowadzeniem sygnału analogowego. Z poziomu komputera i oprogramowania producenta użytkownik może zmienić tabelę gazową (rodzaj
mierzonego gazu), wprowadzić nowy współczynnik korekcyjny w stosunku do gazu referencyjnego, zmienić jednostkę przepływu, zaprogramować ustawienia sumatora przepływu oraz obserwować z poziomu komputera wskazania w czasie rzeczywistą, z możliwością zapisu danych w pliku celem dalszej ich obróbki.  Po wskazaniu gazu innego aniżeli kalibracyjny urządzenie samodzielnie przelicza wyniki , by dokonywać pomiaru już dla nowego gazu.

Dokładność urządzeń wynosi +/-1% FS (pełnego zakresu kalibracyjnego).xfm

Producent wyróżnia trzy grupy cenowe mierników – zależnie od zakresu kalibracyjnego ( w przeliczeniu na azot N2):
– XFM17 – zakres przepływu do 10L/min (N2);
– XFM37 – zakres przepływu do 50L/min (N2);
– XFM47 – zakres przepływu do 100 L/min (N2)

Podstawowe cechy  cyfrowych masowych mierników gazu, model XFM:
– możliwość odczytu/pomiaru  przepływu w jednej z 32 jednostek inżynierskich;
–  w pamięci urządzenia można zapisać do 10 krzywych kalibracyjnych;
–  programowany sumator przepływu (możliwość  aktywacji lub deaktywacji,  wskazanie wartości przepływu od jakiej ma nastąpić  zliczanie, wskazanie działania które ma by podjęte po osiągnięciu kontentej wartości sumarycznej, wskazanie sumarycznej wartości  granicznej);
–  alarm niskiego i wysokiego przepływu (z możliwością nastawy wartości oraz czasu zwłoki przed podjęciem działania jeśli zaprogramujemy takowe w odpowiedzi na alarm przepływu);
–  dwa wyjścia przekaźnikowe SPDT;
–  wyprowadzenie sygnału analogowego do wykorzystania przez użytkownika : 0-5Vdc; 4-20mA;
–  32 współczynniki korekcyjne dla gazów względem azotu- do wykorzystania celem zmiany rodzaju mierzonego gazu;
– interfejs cyfrowy – do wyboru: RS232, RS485 lub Profibus DP;
–  dla opcji z interfejsem RS485- możliwość współpracy do 256 jednostek w jednej sieci;
–  funkcja automatycznego zerowania sensora ( z poziomu oprogramowania lub lokalnie) ;
–  testy diagnostyczne urządzenia ;
–  opcjonalnie duży  wyświetlacz  2×16 miejsc (z możliwością zmiany podświetlenia)

–  rodzaj przyłączy zależny jest od  modelu/zakresu pomiarowego:  ¼” O.D. przyłącza szczelne zaciskowe na przewód sztywny – XFM17, XFM37;  1/8” O.D. – XFM17; 3/8” O.D. – XFM37, XFM47 oraz 6mm O.D. – XFM17, XFM37;
–  maksymalne ciśnienie gazu 500psig
–  w cenie urządzenia kalibracja dla jednego gazu, na wskazany zakres: kalibracja w warunkach standardowych wg NIST : 14,7psia (101,4kPa), 21,1C (dokument kalibracji dostarczany z urządzeniem);
–  wymagane zasilanie 11-26Vdc

Poniżej podano przykładowe parametry konfiguracji urządzenia:

Konfiguracja modelu XFM (cyfrowy masowy miernik przepływu gazu)

Konfiguracja modelu XFM (cyfrowy masowy miernik przepływu gazu)

 np. XFM17S-EHL6-A2 – 1L/min N2 (azot)
(model XFM obudowa SS, uszczelnienia EPR, przyłącza 6mm OD, wyświetlacz LCD, zasilanie 11-26Vdc, wyprowadzenie sygnału analogowego 0-5Vdc; kalibracja dla Azotu – przepływ maksymalny 1L/min)

Analogowy – masowy miernik przepływu gazu, GFM

Masowe mierniki gazu w wersji analogowej oferowane są w szerokim zakresie przepływów. Producent podzielił urządzenia na grupy cenowe zależnie od zakresu przepływu. Na ceną miernika ma także wpływ rodzaj materiału (aluminium czy SS), wyposażenie w wyświetlacz, uszczelnienia specjalne, np. Kalrez (PTFE) oraz przyłącza inne aniżeli standardowe (dla danego modelu).

Model GFM z wyświetlaczem, wersja aluminiowa, przyłącza mosiężne

Model GFM z wyświetlaczem, wersja aluminiowa, przyłącza mosiężne

Dokładności standardowe prezentują się następująco:
–  GFM17 zakres pomiarowy do 10L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1%FS (pełnego zakresu);
–  GFM37 zakres pomiarowy do 50L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1%FS (pełnego zakresu);
– GFM47 zakres pomiarowy do 100L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1%FS (pełnego zakresu);
– GFM57 zakres pomiarowy do 200L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1.5%FS (pełnego zakresu);
– GFM67 zakres pomiarowy do 500L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1.5%FS (pełnego zakresu);
– GFM77 zakres pomiarowy do 1000L/min (w przeliczeniu na N2), dokładność +-1.5%FS (pełnego zakresu)

Dla modeli GFM57, GFM67 i GFM77 możliwe jest za dodatkową opłatą wykonanie urządzenia z dokładnością +-1% FS Więcej

Cyfrowy – masowy regulator przepływu gazu DFC

Masowe regulatory przepływu gazu w wersji cyfrowej w odróżnieniu od jednostek analogowych wykorzystują sygnał „cyfrowy” zarówno do sterowania, programowania oraz zapisu i analizy  danych przepływu gazu. Wyprowadzenie sygnału analogowego jest także możliwe.Komunikacja odbywa się przez port szeregowy RS232 lub RS485. W cyfrowych regulatorach przepływu możliwe jest nie tylko zadawanie wartości przepływu gazu, ale także zaprogramowanie procesu wieloetapowego (do 10 kroków). Wbudowany sumator (funkcję sumatora można aktywować lub dezaktywować z poziomu jednostki  PC) pozwala na zliczanie przepływu. Dodatkowe funkcje programowe sumatora pozwalają na nastawienie wartości przepływu od jakiej ma nastąpić zliczanie, wartości sumarycznej przy jakiej zliczanie ma być zakończone oraz zerowanie sumatora. Możliwy jest też zapis na bieżąco wyników procesu, w pliku danych komputera zewnętrznego. Więcej

Analogowy – masowy, regulator przepływu gazu GFC

Masowe regulatory przepływu gazu w wersji analogowej produkcji Aalborg Instruments (USA) oferowane są w szerokim zakresie kalibracji : od 10ml/min (w przeliczeniu na azot N2) do 1000l/min ( w przeliczeniu na azot N2).

Producent wyróżnia kilka grup zakresów przepływu, oferując dokładności jak poniżej:
1-szy zakres  do 10L/min – dokładność +/- 1%FS (pełnego zakresu kalibracji;
2-gi zakres do 50L/min – dokładność +/- 1% FS
3-ci zakres do 100L/min – dokładność +/-1% FS
4-ty zakres do 200L/min – dokładność +/- 1.5% FS (w zakresie 20-100%), +/-3% FS (w zakresie poniżej 20%); możliwe zwiększenie dokładności do 1% FS za dodatkową opłatą
5-ty zakres do 500L/min – dokładność +/- 1.5% FS (w zakresie 20-100%), +/-3% FS (w zakresie poniżej 20%); możliwe zwiększenie dokładności do 1% FS za dodatkową opłatą
6-ty zakres do 1000L/min – dokładność +/- 1.5% FS (w zakresie 20-100%), +/-3% FS (w zakresie poniżej 20%); możliwe zwiększenie dokładności do 1% FS za dodatkową opłatą. Więcej